Учебен процес

„Учейки другите, човек учи и себе си.”

                                                                                                          Сенека

                            

Основен акцент в нашата дейност е да създаваме достатъчно богата стимулираща среда, която да дава възможност на всяко дете, независимо от равнището на неговото развитие, свободно да избира според своите сили и възможности, потребности и интереси.

Предучилищното образование в ДГ № 77 „Магнолия“ се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.

Предучилищното образование в ДГ № 77 „Магнолия“ се организира във възрастови групи, както следва:

1. първа възрастова група – 3 – 4-годишни;

2. втора възрастова група – 4 – 5-годишни;

3. трета възрастова група – 5 – 6-годишни;

4. четвърта възрастова група – 6 – 7-годишни.

Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта възрастови групи.

Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

Предучилищното образование в детската градина създава условия за цялостно развитие на детската личност, за придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. Компетентностите са дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни направления:

 

Образователно направление

Български език и литература   

                          

     Една от основните функции на обучението по това направление е задоволяването на потребността на детето от речева активност, което предизвиква положителни емоции и се превръща в стимул за изграждане на умения за комуникиране и общуване: готовност за директно и адекватно на речевата ситуация изразяване.

     Образователното направление има за цел изграждане на нагласа у детето да слуша активно художествено произведение и да изразява отношението си към него и към постъпките на героите в него.

     Съдържанието на образователното направление е структурирано в шест образователни ядра:

Ядро „Свързана реч“

Ядро „Речник“

Ядро „Граматически правилна реч“

Ядро „Звукова култура“

Ядро „Възприемане на литературно произведение“

Ядро „Пресъздаване на литературно произведение“

 

Образователно направление

Математика

 

     Основната цел на математическата подготовка е стимулиране на детското развитие чрез насочване на познавателните интереси на детето към математическите характеристики на околния свят и тяхното диференциране.

     Математическото обучение стимулира общата познавателна дейност и развива умствените способности на детето, които са основа за интелектуалното му развитие. Обемът на съдържанието по образователното направление включва конкретни количествени, геометрични, пространствени и времеви представи и умения, систематизирани в пет образователни ядра:

Ядро „Количествени отношения,“

Ядро „Измерване“

Ядро „Пространствени отношения“

Ядро „Времеви отношения“

Ядро „Геометрични фигури и форми“

 

Образователно направление

Околен свят

 

     Чрез образователното направление се реализира педагогическо взаимодействие, насочено към социализиращите процеси – изграждане на адекватна представа за окръжаващата близка социална среда, придобиване на култура на поведение, социални умения за общуване и самостоятелна детска игрова дейност като предпоставки за готовността за училище.

     Приоритет на направлението са социалните умения, които да се трансформират под влияние на когнитивните умения при опознаването на света.

     Обемът на съдържанието по образователното направление включва конкретни представи и умения за околния свят, систематизирани в четири образователни ядра:

Ядро „Самоутвърждаване и общуване с околните“

Ядро „Социална и здравословна среда“

Ядро „Светът на природата и неговото опазване“

Ядро „Културни и национални ценности“

 

Образователно направление

Изобразително изкуство

 

 

     Децата усъвършенстват уменията си да пресъздават обекти и явления от действителността чрез рисуване и оцветяване. Започват и по-активното включване в дейности по художествено конструиране и моделиране. Акцент в образователното направление е развитието на творчеството и работата в екип. Чрез образователното направление се изграждат у детето представи, умения и отношения, свързани с изобразяване и пресъздаване на обекти и явления от заобикалящата го среда.      

     Изобразителната дейност обогатява естетическите чувства и преживявания на децата от най-ранна възраст. 

     Чрез организираната и системна работа по образователното направление децата развиват своите познавателни и изобразителни умения в три основни ядра:

Ядро „Художествено възприемане“

Ядро „Изобразителни материали и техники“

Ядро „Изобразително творчество“

 

Образователно направление

Музика

     Дейностите по образователното направление са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете и формиране на лично отношение към музиката като изкуство, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности.

     С оглед на това направлението залага на заучаване на по-голям брой песни, както и импровизиране на инструментален съпровод на песен. Отделено е внимание на връзката с българския фолклор чрез изпълнение на елементи на право хоро, ръченица и някои народни обичаи. Постига се развитие на музикално-изпълнителски умения и умения за слушане на музика, насърчаване на спонтанната детска артистичност, както и стимулиране на интереса и желанието на децата да пеят, да слушат музика, да й се радват и да я преживяват. Усетът за темпо и динамика в музиката се основава на реагирането на децата при звучаща музика, в която ясно се очертават темпови и динамични промени.

Ядро „Възприемане“

Ядро „Възпроизвеждане“

Ядро „Музика и игра“

Ядро „Елементи на музикалната изразност

 

Образователно направление

Конструиране и технологии

 

     Образователното направление включва както редица манипулативни и практически умения, така и важни познавателни умения в подготовката на детето за училище. Например работа със схематични изображения, разбиране, решаване на проблеми, работа по малки проекти, пренос на знания и др.

     Обособена е и работата по първоначално запознаване с техниката – инструменти, машини, които децата срещат и използват като модели и играчки на транспортна и строителна техника и домашни уреди и някои правила за безопасност.

     Отделя се внимание на работата по собствен замисъл, включително подбиране и комбиниране на подходящи и разнообразни материали и инструменти.

     Предложени са възможности за началното развитие на инициативността и предприемчивостта и дигиталната компетентност, като се формират умения за работа в екип, планиране, представяне и осъществяване на идеи и малки проекти. Създават се условия за първоначално запознаване с възможностите на информационните и комуникационните технологии.

Ядро „Конструиране и моделиране

Ядро „Обработване на материали, съединяване и свързване“

Ядро „Грижи и инициативност“           

 

Образователно направление

Физическа култура