Отчет Първо тримесечие 2022 година

                                      ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ

Параграф

Годишен

план

I тримесечие

ПРИХОДИ

 

 

 

ТРАНСФЕРИ

 

 

 

Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни сметки (нето)

61-00

307 979

73 696

Превиш./недостиг на бюдж. средства по тримесечия

99-00

 

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

 

307 979

73 696

РАЗХОДИ

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРСОНАЛА, НАЕТ ПО ТР. И СЛУЖ. ПРАВООТНОШЕНИЕ

01-00

237 952

58 007

Заплата на персонала по трудово правоотношение

01-01

237 952

58 007

Заплата на персонала по служебно правоотношение

01-02

 

ДМС и други възнаграждения

01-09

 

Други възнаграждения и плащания на персонала

02-00

6 036

 6 036

Изплатени суми от СБКО за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждения

02-05

5 297

5 297

Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения

02-08

 

Други плащания и възнаграждения

02-09

739

739

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

51 911

12 151

Осигурит. вноски от работод. за държ. общ. осигур. (ДОО)

05-51

32 805

6 763

Осигур. вноски от работодат. за учителски пенс. фонд

05-52

6 512

1 483

Здравно-осигурителни вноски от работодателя

05-60

11 457

2 768

Вноски за допълн. задълж. осигур. от работодателя

05-80

 1 137
1 137

ИЗДРЪЖКА

10-00

12 080

1 621

Храна – деца ПГ

10-11

5 076

1 253

Постелен инвентар и облекло

10-13

 

 3 870

Учебни помагала ПГ

10-14

 

Материали

10-15

810

 

Вода, горива, енергия

10-16

 

 

Разходи за външни услуги

10-20

1 005

368

Текущ ремонт

10-30

 

Командировки в страната

10-51

 

Други разходи за СБКО

10-91

3 560

 

Др. некласифицирани параграфи и подпараграфи

10-98

1 629


ВСИЧКО РАЗХОДИ

99-99

307 979

73 696

Основен ремонт на ДМА

51-00

 

Придобиване на ДМА

52-00

 

Придобиване на НДА

53-00

 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

99-99

307 979

73 696

 

 

 

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

към 01.01.

 

Численост на персонала (вкл. и числ на мин. раб. запл.) в т.ч.

01-00

17,5

17.5

Брой персонал към фонд образование

01-31

17,5

17.5

Брой деца на 3-4 години в ДГ

 

59

59

Брой деца на 5-6 години в ПГ

 

55

 55

Средства за превоз на учители

73-00

 

Численост на персонала на минимална раб. заплата – брой

87-00


Нещатна численост – брой

88-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ

Параграф

Годишен

план

I тримесечие

ПРИХОДИ

 

 

 

Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни сметки (нето)

61-00

            81 712

12 846

Трансфери от МТСП по програми на заетост (+/-)

61-05

 

Вътр. трансфер в сист. на първост. разпор.(+/-) трябва да е равен на нула

61-09

 

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

81 712

12 846

РАЗХОДИ

 

 

 

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

ИЗДРЪЖКА

10-00

81 712

12 846

Храна

10-11

33 000

 

Медикаменти

10-12

 

Постелен инвентар и облекло

10-13

2 805

 

Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотека

10-14

 

Материали

10-15

13 000


Вода, горива, енергия

10-16

13 215

4 787

Разходи за външни услуги – в т.ч.

10-20

16 822

 7 337

охрана

 

553

553

ел.поддръжка

 

1 700

240

дезинсекция, дератизация

 

1 000

144

абонамент счетоводен софтуер

 

1 400

420

абонамент техническа поддръжка на компютри и принтери и интернет

 

3 000

1 058

абонамент електронен дневник

 

518


абонамент списания

 

300

 

телефон

 

1 500

188

Енергийна ефективност

 

1 200

120

други

 

7 059

4 614

Текущ ремонт

10-30

 

Командировки в страната

10-51

 

Разходи за застраховки

10-62

1 000

722

Глоби, неустойки, нак. лихви и съдебни обезщетения

10-92

 

 

Др. некласифицирани параграфи и подпараграфи

10-98

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ

99-99

81 712

 12 846

Основен ремонт на ДМА

51-00

 

Придобиване на ДМА

52-00

 

Придобиване на НДА

53-00

 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

 

81 712

12 846

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (00-98)

97-00

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

99-99

81 712

12 846

 Неразплатени средства общински дейности в размер на 9 774,14 лв.