Обява за провеждане на конкурс за ДПУ

                                                                                     ОБЯВА

                                                     ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

 ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ ИЗВЪН ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

 

            На основание чл.30, ал.5 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета (обн. ДВ. бр.68 от 30 юли 1999 г.,изм. и доп. ДВ, бр. 74 от 05.09.2014 г.), Правила за осъществяване на допълнителни педагогически услуги приети с Решение № 367 на Столичен общински съвет от 26.03.2014 г. и заявено писмено желание от страна на родителите, ръководството на ЦДГ № 77 „Магнолия” обявява конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги (ДПУ) извън държавните образователни изисквания.

 • Английски език – 3 учебни часа на седмица
 • Латино и модерни танци – 2 учебни часа на седмица
 • Народни танци – 2 учебни  часа на седмица
 • Таекуон-до – 2 учебни часа на седмица
 • Логопед – 2  учебни часа на седмица

          Допълнителните педагогически услуги се осъществяват от физически и/ли юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон и Закона за търговския регистър, или юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл.3, ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

  1. Необходими документи за участие в конкурса:

       1.1. Заявление за участие в конкурс за ДПУ по документи с посочени данни за обратна връзка.

       1.2. Заверено от участника копие на документи за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е представен единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие. Участник който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цев.

       1.3. Декларация, че няма свързани лица между кандидата и органа, пред който се кандидатства;

       1.4.  Свидетелство за съдимост /за преподавателите/ – в срок на валидност;

       1.5.  Документ от психодиспансер /за преподавателите/ – в срок на валидност;

       1.6.  Документи за квалификация и правоспособност на преподавателите;

       1.7.  Оферта, която да съдържа:

 • Учебна програма по възрастови групи

 • Цена на услугата /за обучение на едно дете и за един учебен час/

 •  Размер на отстъпката в % от събраните месечни такси, която Изпълнителят ще превежда по банковата сметка на ЦДГ № 77 „Магнолия”

   

  Срок за подаване на документи за участие в конкурса от 18.04.2016 г. до 28.04.2016 г., включително в ЦДГ № 77 „Магнолия”.

   

  2. Критерии за оценка на офертите:

 

  1. Ниво на образование и квалификация на учителите – максималния брой точки е 30;
  2. Програма за обучение на децата – максималния брой точки е 30;
  3. Цена за обучение на децата на учебен час – максималния брой точки е 15;
  4. Размер на отстъпката в % от събраните месечни такси за обогатяване на материалната и дидактична база на ЦДГ № 77 „Магнолия“ – максималния брой точки е 15;
  5. Социална отговорност – максималния брой точки е 10.

    

   3. Начин за провеждане на конкурса:

   3.1.Конкурсът се провежда подокументи от комисия, определена със заповед на директора на ЦДГ № 77 „Магнолия”, в състав:

 • Представител на районна администрация

 • Представител на родителския актив

 • Учител от ЦДГ № 77 „Магнолия”

  3.2. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на ЦДГ № 77 „Магнолия”.

  3.3. На кандидатите /юридически лица/ се предоставя проект на договора,с който да се запознаят.

   

  Конкурсът за ДПУ се провежда по документи след представяне на минимум две оферти.

 

 1. Документите за участие в конкурса, с оглед гарантиране на анонимността, се поставят в два плика:

            А/ В плик „А” се поставят документите  от т.1.1.до т.1.6.

            Б/ В плик „Б” с надпис „Оферта” се поставя попълнената оферта.

            В/ Двата плика се поставят в голям непрозрачен и запечатан плик, получен в ЦДГ № 77 „Магнолия”. Не се допуска използването на други различни пликове.

  1. Пликовете се номерират по реда на постъпването със съответния входящ номер от Дневника за входяща кореспонденция с посочена дата.

  2. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, в случай че установи непълнота в представените документи или неспазване на изискванията посочени в точка 4.
  3. Ако за участие в конкурса, няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Информация за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата на ЦДГ № 77 „Магнолия”, и в районната администрация, както и на интернет страницата на дирекция „Образование” при Столична община и на интернет страницата на детската градина.
  4. Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по т.4.3., няма подадени оферти или има подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със Заповед на директора на ЦДГ № 77 „Магнолия”.
  5. Конкурсната комисия заседава в едноседмичен срок от изтичане на срока за подаване на документите, като съставя Протокол с класиране, съобразно предварително обявените критерии.
  6. Подписаният от председателя и членовете на комисията протокол за класиране на кандидатите се предава на директора с посочената дата.
 1. В тридневен срок от получаване на протокола, директорът на ЦДГ № 77 „Магнолия”, издава Заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. Заповедта се връчва лично срещу подпис или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия кандидат, а всички останали участници се уведомяват писмено.
 2. Преди сключване на договор за ДПУ, директорът на ЦДГ № 77 „Магнолия”, предоставя на родителското настоятелство и кмета на р-н Средец копие от Протокола на комисията за извършеното класиране и проект на договора.
 3. Със спечелилия кандидат /юридическо лице/, избран за извършване на допълнителна педагогическа услуга се сключва договор съгласно типов образец /Приложение №1 към Правила за осъществяване на допълнителни педагогически услуги/, предоставен от детската градина при подаване на документите за участие в конкурса. Договорът се сключва между директора на ЦДГ № 77 „Магнолия”, и фирмата–изпълнител след извършен предварителен контрол за законосъобразност, съгласно чл. 13, ал.3, т.5 от ЗФУКПС.
 4. Допълнителните педагогически услуги се провеждат във време извън задължителните регламентирани и нерегламентирани педагогически ситуации по образователни направления, съгласно ДОИ и следва да бъдат съобразени с възрастовите и индивидуални възможности и потребности на децата.
 5. Преподавателите, осъществяващи ДПУ, носят отговорност за живота и здравето на децата по време на образователната дейност, вземат и предават децата лично на учителя на групата.
 6. Изпълнителите, осъществяващи ДПУ, ежемесечно представят на директора списък на децата с отразено присъствие/отсъствие и дължимите суми, заверен от съответния учител в групата и протокол, в който са отразени образователните теми за проведените през месеца занимания.
 7. За допълнителните педагогически услуги родителите заплащат такси, уговорени в договора. От събраните такси, фирмите – изпълнители предоставящи ДПУ, отчисляват отстъпки за детската градина.
 8. Сумите от отстъпки, поотделно за проведените допълнителни педагогически услуги, се превеждат по банковата сметка на ЦДГ № 77 „Магнолия”, от фирмите-изпълнители, предоставящи ДПУ до края на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата, съгласно издадена фактура от възложителя.
 9. За допълнителните педагогически услуги, които се провеждат от физически лица, таксите се събират на 100% от детското заведение и са приход на детското заведение. Размерът на възнаграждението, намален със сумата от отстъпката, се изплаща с граждански договор и се отчита в разходната част на бюджета на детската градина като външна услуга.
 10. Място за подаване на документите: При директора на ЦДГ № 77 „Магнолия”, /тел. 02/9441722/

   

  Адрес:гр. София, район Средец, ул. Мизия № 6

  e-mail: dg77magnolia@abv.bg

   

  Час: От 9,00 ч. до 12,30 ч.

   

   

   

   

  11.04.2016 година