Медицински изследвания за детска градина

                                                                              На вниманието на родителите, чиито деца са приети в детската градина.


На основание чл.4 от Раздел І от Наредба №3 на МЗ от 05.02.2007 г. (ДВ бр.15 от 16.02.2007 г.) Ви уведомяваме: Документите, които удостоверяват здравното състояние на децата по отношение на заразни и паразитни болести, които следва да се изискват при приема им в детските градини и по време на отглеждането им там са:


За записване на новоприето дете в детската градина:

1.Нова здравна карта за дете с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони на родителите за контакти, а от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ бр.45/2005 г. обн. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005 г., изм. ДВ. бр.82 от 10.10.2006 г., изм. ДВ. бр.5 от 18.01.2007 г., изм. ДВ. бр.106 от 14.12.2007 г., изм. ДВ. бр.57 от 24.07.2009 г.). Дете с непълни имунизации за възрастта се приема в детската градина само с разрешение на епидемиолога от СРИОКОЗ! Деца, които посещават детска ясла представят здравната карта след изписване от яслата.

2.Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат; Актуализира се в началото на всяка нова учебна година.

Преди реалното постъпване в детската градина:

1.Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;

2.Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;

3.Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.

При отсъствия на дете от детската градина през учебната година

1.При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
2.При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.