Родителско настоятелство

 „РОДИТЕЛСКО НАСТОЯТЕЛСТВО МАГНОЛИЯ ПРИ ЦДГ № 77″

гр.София, район Средец, ул.Мизия № 6  

БУЛСТАТ – 175499383

 СГС – ф.д. № 366/2008 г. ВПИСВА в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел сдружение с наименование РОДИТЕЛСКО НАСТОЯТЕЛСТВО МАГНОЛИЯ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА 77 МАГНОЛИЯ”

 

Цели на родителското настоятелство:

• Да осигурява регулярно допълнителни финансови и материални средства за детската градина и развиване на материалната й база;

• Да подпомага детската градина за ефективно стопанисване, използване и поддържането на материалната й база;

• Да подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база и битовите условия на децата;

• Да подпомага възпитателната и учебна дейност в детската градина;

• Да търси различни форми за сътрудничество с трети лица и организации за набиране на средства за нуждите на детската градина;

• Да консолидира усилията на всички родители и учители за подобряване на материалната база и учебно-възпитателния процес в детската градина;

• Да реализира според възможностите си извънкласните форми на обучение и възпитание на децата.

 

Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели са:

• Набиране на средства от спонсори за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за Целодневна детска градина № 77.

• Обсъждане и предложения пред съответните органи за перспективно развитие на ЦДГ № 77 – град София за решаване на текущи проблеми, свързани с нейното функциониране и с дейността на учебно-възпитателното заведение.

• Съдействие при организирането на културни, развлекателни и увеселителни мероприятия за децата на територията на ЦДГ № 77 – град София и извън нея.

• Контрол върху целесъобразното изразходване на набраните средства;

• Подпомагане изграждането и поддържането на материално-техническата база.

• Съдействие при осигуряването на транспорт и комплексното организиране на екскурзии, отдих в санаториуми, почивни и лечебно-санаториални бази за децата от детската градина.

• Подпомагане реализирането на образователно-възпитателни програми по проблемите на децата и родителите;

• Подпомагане изграждането и поддържането на материално-техническата база на детската градина.    

Сдружението се създава за осъществяване на дейност в обществена полза.

Дейността на родителското настоятелство е насочена към обединяване на усилията на родители, обществени организации, общински органи при Столична община – район Средец и дарители за подобряване и поддръжка на материално-техническата база и битовите условия в Целодневна детска градина № 77 и пряко подпомагане на учебно-възпитателния процес, осъществяван от педагозите в същата.

 

Правилата за възникване и прекратяване на членството са уредени в чл. 18-21 от Устава.