Подаване на сигнали за корупция

Сигнали за корупция, незаконни или неправомерни действия или бездействия на длъжностни лица от Детска градина № 77 „Магнолия“, както и сигнали за корупционно нарушение или за конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ се подават в писмен или електронен вид и постъпват в Деловодната система на ДГ № 77 „Магнолия“, чрез:

          На място – регистриране в деловодната система на ДГ № 77 „Магнолия“;

          Електронна поща на адрес: direktor@cdg77-magnolia.com;

          На телефон 0884801401. Задължително условие при подаване на сигнал за корумпиран служител е обаждането да не е анонимно.

          Пощата – информация за нередности и сигнали за корупция в ДГ № 77 „Магнолия“, може да изпращате на адрес: София п.к.1124, ул.“Мизия“ № 6,

Официалният език, на който се подават сигнали и предложения, е български. Документи, представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с точен превод на български.

Всеки сигнал следва да съдържа:

1. органа, до който се подава;
2. трите имена, единен граждански номер, адрес, телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такъв;
3. имената на лицето, срещу което се подава сигналът и заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея;
4. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
5. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
6. дата на подаване на сигнала;
7. подпис на подателя.

         Съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години“.

За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се приемат тези, които се отнасят за факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването.

Не се разглеждат по реда на глава VIII от Административнопроцесуалния кодекс получените в ДГ № 77 „Магнолия“ предложения и сигнали, за чието разглеждане и решаване в закон е предвиден друг ред.

За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:
– трите имена и адрес – за физическо лице;
– наименованието на организацията или юридическото лице, изписано на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес, ако има такъв;

За анонимни предложения и сигнали се считат и тези, при които посочените лица и адреси са недействителни или не съществуват.

Предложенията и сигналите, които са подадени до ДГ № 77 „Магнолия“, но не са от нейната компетентност, се препращат не по-късно от 7 дни след постъпването им на компетентните органи, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала.

Сигналите и предложенията се разглеждат и решават от директора на ДГ № 77 „Магнолия“, който непосредствено ръководи и контролира длъжностните лица, за чиито действия или бездействия се съобщава. Решенията са писмени, мотивирани и се съобщават на подателя в 7-дневен срок от постановяването им.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

ДГ № 77 „Магнолия“ гарантира анонимност на гражданите. 

Благодарим Ви за съдействието!