Вътрешно подаване на сигнали в Детска градина №77 „Магнолия“

ИНФОРМАЦИЯ

за условията и реда за вътрешно подаване на сигнали в Детска градина №77 „Магнолия“

Настоящата информация се предоставя в изпълнение на чл. 12, ал. 4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обнародван в ДВ, бр. 11 от 2 февруари 2023 („Закон“)

 1. Кой има право да подава сигнали.
 • настоящ или бивш служител;
 • стажант;
 • подизпълнител или доставчик;
 • кандидат за работа;
 • всеки, който е научил за нарушение в работен контекст.

Важно! Не се разглеждат анонимни сигнали.

 1. За какви нарушения можете да подавате сигнали.

За нарушения на българското и европейското законодателство, които застрашават или увреждат обществения интерес в различни области, сред които:

 • обществени поръчки;
 • финансови услуги и дейности;
 • защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 • безопасност и съответствие на продуктите;
 • безопасност на храните;
 • защитата на потребителите;
 • сигурност на мрежите и информационните системи;
 • извършено престъпление от общ характер;
 • трудово законодателство и др. области, посочени в Закона.

Важно! Не се разглеждат сигнали за нарушения, извършени преди повече от две години. Нарушения извън обхвата на Закона и оплаквания във връзка с междуличностни конфликти не се разглеждат по настоящия ред – в тези случай моля да се свържете с прекия си ръководител или с Директора на Детската градина.

 1. Как можете да подадете сигнал в Детска градина №77 „Магнолия“.
 • Писмено, като попълните формуляр по образец, наличен на сайта на детската градина, и го изпратите до следния имейл: signali@cdg77-magnolia.com.
 • На 0879 498 458. В този случай Служителят за разглеждане на сигнали в Детска градина №77 „Магнолия“ ще се свърже с Вас и ще проведе беседа, на която следва да му предоставите необходимата информация, за да може той да попълни формуляра по образец.
 • Добре е да приложите всички писмени доказателства, с които разполагате. Също така може да посочете лица, който биха могли да потвърдят съобщените данни или да представят допълнителна информация.
 1. Какво се случва след подаване на сигнала.
 • Ние ще потвърдим получаването му в срок до 7 дни и ще го регистрираме с уникален идентификационен номер. Ако сигналът не отговаря на изисквания на Закона, ще ви уведомим да отстраните установената нередовност в 7-дневен срок.
 • Ще бъде възложена проверка по сигнала от лице, определено със заповед на Директора, което не е в конфликт на интереси.
 • В срок до три месеца от потвърждаване на получаването на сигнала проверяващият предоставя на сигнализиращото лице обратна информация с резултатите от проверката и предприетите действия.
 1. Каква защита имат лицата, подаващи сигнали.
 • Лицата, които имат право да подават сигнали, както и свързаните с тях лица (например колеги и роднини), са защитени срещу неоснователно разкриване на самоличността им, освен в позволените от Закона случай.
 • Забранено е предприемане на репресивни и ответни мерки срещу защитените лица, в това число: временно отстраняване от работа, уволнение, понижаване в длъжност, отрицателна оценка за работата, прилагане на имуществена и дисциплинарна отговорност, физическа и словесна принуда, заплаха, враждебност и накърняване на достойнството им, дискриминация и др.
 • Комисията за защита на личните данни предоставя безплатни и достъпни информация и съвети на защитените лица.
 1. Какви са условията за предоставяне на защита.
 • Лицето, подаващо сигнал, е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването и че тази информация попада в приложното поле на Закона; и
 • Сигналът за нарушение е подаден при условията и по реда на Закона.

Важно! Моля да имате предвид, че лицата, посочени в сигнала като нарушители, имат право на обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, когато е установено, че сигнализиращото лице съзнателно е подало сигнал с невярна информация, както и когато според обстоятелствата е било длъжно да предположи, че информацията е невярна.

Формуляр за регистриране на сигнали оповестяващи информация за нарушения може да намерите – ТУК

Благодарим Ви за съдействието!