Детството

Детството е изключителен важен период от живота на човека. Затова ние основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете. Зачитаме правото на семейството да бъде информирано за начина, по който работим с детето. Подкрепяме законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и се противопоставяме на тези, които го нарушават. 

Ние работим за осъществяване на самостоятелна и проактивна училищна политика с европейски измерения, съответстваща на динамиката на утрешния ден.

Всяко малко дете се нуждае от:

  • Движение – за да изследва и развива сензорния си опит
  • Език – за да създава свой собствен
  • Толерантност – за да се научи да уважава правата на другите, както и те неговите                                                                      
  • Сигурност – за да стане самостоятелно                                                                                                                             
  • Творчество – стремежа да възприеме и опознае света не такъв какъвто е, а такъв какъвто иска да бъде – чудноват, приказен и пламтящ от ярки багри
  • Внимание – което е от първостепенно значение за интелектуалното му развитие
  • Обич – детето не се нуждае от подаръци, а от нас

Съществен принос за осъществяване на идеята за изграждане на творчески активната личност в детската градина има основната и доминираща дейност – играта, която носи всички белези на творческа дейност. В играта и чрез играта се развива детската любознателност, инициативност, възможност и способност за експериментиране. С една дума децата творят.
Относно методите, стила и подходите на работа в съвременната детска градина трябва да се подчертае значението и предимството на свободния диалог на учителя с детето вместо учителския монолог; демократичния стил на работа, който изключва използването на авторитарни похвати.
Детската градина е информационно осигурена с необходимата литература за осъществяване на пълноценен образователно-възпитателен процес.