Отчет Трето тримесечие 2019 година

                         ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ

Параграф

Годишен

план

I тримесечие

II    тримесечие

III тримесечие

ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

ТРАНСФЕРИ

 

 

 

 

 

Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни сметки (нето)

61-00

307 979

73 696

97 249

70 600

Трансфери м/у бюджети и сметки

61-01

 

 

45

 

Вътреш. Трансфер в сист. На първост.разпор.(+/-) трябва да е равен на нула

61-09

309 635

73 696

97 204

70 600

Наличност в левове по сметки

95-00

 

 

        -16 821

-2 608

Наличност в левове по сметки

95-07

 

 

-16 821

-2 608

Превиш./недостиг на бюдж. средства по тримесечия

99-00

 

 

 

 

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

 

309 635

73 696

 

70 600

РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРСОНАЛА, НАЕТ ПО ТР. И СЛУЖ. ПРАВООТНОШЕНИЕ

01-00

237 688

58 007

54 367

52 890

Заплата на персонала по трудово правоотношение

01-01

237 688

58 007

54 367

52 890

Заплата на персонала по служебно правоотношение

01-02

 

 

 

 

ДМС и други възнаграждения

01-09

 

 

 

 

Други възнаграждения и плащания на персонала

02-00

12 518

 6 036

6 766

2 000

Плащания на персонала по извънтрудови правоотношения

02-02

734

 

734

1 477

Изплатени суми от СБКО за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждения

02-05

6 237

5 297

940

245

Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения

02-08

 

 

4 828

211

Други плащания и възнаграждения

02-09

739

739

264

67

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

51 911

12 151

13 079

11 670

Осигурит. вноски от работод. за държ. общ. осигур. (ДОО)

05-51

32 805

6 763

7 234

6 419

Осигур. вноски от работодат. за учителски пенс. фонд

05-52

6 512

1 483

1 576

1 456

Здравно-осигурителни вноски от работодателя

05-60

11 457

2 768

3 014

2 669

Вноски за допълн. задълж. осигур. от работодателя

05-80

 1 137

1 137

1 255

1 126

ИЗДРЪЖКА

10-00

9 641

1 621

1 153

765

Храна – деца ПГ

10-11

5 076

1 253

1 001

1 074

Постелен инвентар и облекло

10-13

 

 3 870

 

 

Учебни помагала ПГ

10-14

 

 

211

 

Материали

10-15

45

 

45

 

Вода, горива, енергия

10-16

 

 

 

 

Разходи за външни услуги

10-20

1 005

368

152

 

Текущ ремонт

10-30

 

 

 

 

Командировки в страната

10-51

 

 

 

 

Други разходи за СБКО

10-91

2 620

 

 

 

Др. некласифицирани параграфи и подпараграфи

10-98

895

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ

99-99

307 979

77 815

75 365

67 325

Основен ремонт на ДМА

51-00

 

 

 

 

Придобиване на ДМА

52-00

 

 

 

 

Придобиване на НДА

53-00

 

 

 

 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

99-99

307 979

73 696

73 365

67 325

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

Към01.01.

 

 

 

Численост на персонала (вкл. и числ на мин. раб. запл.) в т.ч.

01-00

17,5

17.5

17,5

17

Брой персонал към фонд образование

01-31

17,5

17.5

17,5

17

Брой деца на 3-4 години в ДГ

 

59

59

59

51

Брой деца на 5-6 години в ПГ

 

55

 55

55

55

Средства за превоз на учители

73-00

 

 

 

 

Численост на персонала на миним. раб. заплата – брой

87-00

 

 

 

 

Нещатна численост – брой

88-00

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

ПОКАЗАТЕЛИ

Параграф

Годишен

план

I тримесечие

II    тримесечие

III тримесечие

ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

Приходи и доходи от собственост

24-00

8 180

 

8 180

409

Нетни приходи от продажби на услуги, стока и продукция

24-04

 

 

8 180

409

Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите

37-00

-347

 

-347

 

Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност на бюджета на предприятието

37-02

-347

 

-347

 

Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни сметки (нето)

61-00

       84 725

12 846

20 554

25 500

Трансфери от МТСП по програми на заетост (+/-)

61-05

 

 

 

 

Вътр. Трансфер в сист. На първост. Разпор.(+/-) трябва да е равен на нула

61-09

 84 725

12 846 

20 554

25 500

Депозити и средства по сметки

95-00

 

 

-7 802

-856

Наличност в левове по сметки

95-07

 

 

-7 802

-856

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

   

 

 

РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

ИЗДРЪЖКА

10-00

89 518

12 846

17 557

26 753

Храна

10-11

33 000

 

4 873

14 378

Медикаменти

10-12

 

 

 

 

Постелен инвентар и облекло

10-13

2 805

 

-334

 

Уч. и научно-изследов.разходи и книги за библ.  

10-14

 

 

 

 

Материали

10-15

16 322

 

3 893

1 812

Вода, горива, енергия

10-16

13 215

4 787

4 571

1 324

Разходи за външни услуги – в т.ч.

10-20

16 822

 7 337

4 554

3 588

охрана

 

553

553

 

 

ел.поддръжка

 

1 700

240

 

480

дезинсекция, дератизация

 

1 000

144

24

108

абонамент счетоводен софтуер

 

1 400

420

96

144

абонамент техническа поддръжка на компютри и принтери и интернет

 

3 000

1 058

 

 

абонамент електронен дневник

 

518

 

 

 

абонамент списания

 

300

 

 

 

телефон

 

1 500

188

210

293

Енергийна ефективност

 

1 200

120

12

 

други

 

7 059

4 614

1 383

2 563

Текущ ремонт

10-30

 

 

 

5 651

Командировки в страната

10-51

 

 

 

 

Разходи за застраховки

10-62

722

722

 

 

Глоби, неустойки, нак. лихви и съдебни обезщетения

10-92

 

 

 

 

Др. некласифицирани параграфи и подпараграфи

10-98

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ

99-99

81 712

 12 846

17 557

26 753

Основен ремонт на ДМА

51-00

 

 

 

 

Придобиване на ДМА

52-00

 

 

 

 

Придобиване на НДА

53-00

 

 

 

 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

 

81 712

12 846

 

 

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (00-98)

97-00

 

 

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

99-99

81 712

12 846

17 557

26 753