Заявление за член на РН

ДО: Председателя

на РОДИТЕЛСКО НАСТОЯТЕЛСТВО „МАГНОЛИЯ”

към ДГ № 77 "Магнолия"                                                         

гр.София, р-н Средец, ул. "Мизия" № 6

тел. 02/944 17 22

 

 

                                                                  

З А Я В Л Е Н И Е

 

ЗА

 

 ЧЛЕНУВАНЕ В РОДИТЕЛСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

 

 

от………………………...………………………………………………………………………........….........

(име, презиме, фамилия)

 

адрес по лична карта гр..…...…………………….,ж.к. ул. №………………………………….................

 

общ. …………………………………………., район ………….……………………………......................

 

настоящ адрес гр.………………………………, ул.№……………………………………………….........

 

дом.телефон……………………..............................  GSM……….……………………..............................

 

 

ЕГН:.......................................................

 

л.к.№ ......................................... изд. на .............................................. от ...............................................

 

 

 

 

 

           Г-жо Председател,

 

Желая да бъде приет/а за член на родителско настоятелство „Магнолия” към ДГ № 77.

 

 

 

       

 

Дата :…………………….

       гр.София

         

 

 

 

                                                                                                                  Подпис: ……………………….