Отчет Трето тримесечие 2018 година

                         ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

 

ПОКАЗАТЕЛИ

Параграф

Годишен

план

I

тримесечие

II

тримесечие

III

тримесечие

ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

ТРАНСФЕРИ

 

 

 

 

 

Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни сметки (нето)

61-00

263 591

67 371

62 534

61 183

Превиш./недостиг на бюдж. средства по тримесечия

99-00

0

 

 

 

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

 

263 591 

 

РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРСОНАЛА, НАЕТ ПО ТР. И СЛУЖ. ПРАВООТНОШЕНИЕ

01-00

188 898


44 609


94 270

138 257

Заплата на персонала по трудово правоотношение

01-01

188 898

44 609

94 270

138 257

Заплата на персонала по служебно правоотношение

01-02

 

 

 

 

ДМС и други възнаграждения

01-09

 

 

 

 

Други възнаграждения и плащания на персонала

02-00

9 016

5 144

7 281

 7 914

Изплатени суми от СБКО за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждения

02-05

5 773

4 495


5 324

5 773

Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения

02-08

2 173

 

1 071

 1 071

Други плащания и възнаграждения

02-09

1 070

 649

886

1 070

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

40 926

10 100

21 069

30 683

Осигурит. вноски от работод. за държ. общ. осигур. (ДОО)

05-51

24 165

5 712

11 927

17 400

Осигур. вноски от работодат. за учителски пенс. фонд

05-52

4 794

1 175

2 448

 3 547

Здравно-осигурителни вноски от работодателя

05-60

9 118

2 267

4 717

6 887

Вноски за допълн. задълж. осигур. от работодателя

05-80

2 849

 946

1 977

2 849

ИЗДРЪЖКА

10-00

26 924

1 670

9 774

8 397

Храна – деца ПГ

10-11

3 816

879

1 827

1 893

Постелен инвентар и облекло

10-13

 

 

 

 

Учебни помагала ПГ

10-14

264

 

1 707

264

Материали

10-15

3 091

 

 

 

Вода, горива, енергия

10-16

5 092

                  

 

 

Разходи за външни услуги

10-20

11 800

791

6 240

6 240

Текущ ремонт

10-30

 

 

 

 

Командировки в страната

10-51

 

 

 

 

Други разходи за СБКО

10-91

2 673

 

 

 

Др. некласифицирани параграфи и подпараграфи

10-98

188

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ

99-99

265 764

61 523

132 394

185 251

Основен ремонт на ДМА

51-00

 

 

 

 

Придобиване на ДМА

52-00

 

 

 

 

Придобиване на НДА

53-00

 

 

 

 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

99-99

265 764

61 523

 132 394

185 251

 

 

 

 

 

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

към 01.01.

 

 

 

Численост на персонала (вкл. и числ на мин. раб. запл.) в т.ч.

01-00

17,5

17.5

 

 

Брой персонал към фонд образование

01-31

17,5

17.5

 

 

Брой деца на 3-4 години в ДГ

 

61

 

 

 

Брой деца на 5-6 години в ПГ

 

58

 

 

 

Средства за превоз на учители

73-00

0

0

0

 

Численост на персонала на минимална раб. заплата - брой

87-00

0

0

0

0

Нещатна численост - брой

88-00

0

 0

0

 0

 

 


      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

ПОКАЗАТЕЛИ

Параграф

Годишен

план

I

тримесечие

II

тримесечие

III

тримесечие

ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни сметки (нето)

61-00

    76 235

21 000

16 600

15 500

Трансфери от МТСП по програми на заетост (+/-)

61-05

 

 

 

 

Вътр. трансфер в сист. на първост. разпор.(+/-) трябва да е равен на нула

61-09

 

 

 

 

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

76 235

 

 

 

РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

ИЗДРЪЖКА

10-00

97 479

17 323

32 834

49 587

Храна

10-11

30 200

3 935

9 974

16 658

Медикаменти

10-12

 

 

 

 

Постелен инвентар и облекло

10-13

2 805

 

 

 

Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотека

10-14

43

 

 

43

Материали

10-15

17 244

2 857

6 559

8 804

Вода, горива, енергия

10-16

11 000

 6 175

9 249

10 306

Разходи за външни услуги – в т.ч.

10-20

19 230

 3 634

6 330

13 054

охрана

 

553

553

553

553

ел.поддръжка

 

1 700

362

662

808

дезинсекция, дератизация

 

1 000

108

180

132

абонамент счетоводен софтуер

 

1 400

 

 528

1 185

абонамент техническа поддръжка на компютри и принтери и интернет

 

3 000

941

 1 101

314

абонамент електронен дневник

 

518

 

 

 

абонамент списания

 

300

 

 

 

телефон

 

1 400

350

750

302

Енергийна ефективност

 

 

240

 322

180

други

 

7 059

1 080

2 234

3 250

Текущ ремонт

10-30

16 000

 

 

 

Командировки в страната

10-51

 

 

 

 

Разходи за застраховки

10-62

1 000

 722

722

722

Глоби, неустойки, нак. лихви и съдебни обезщетения

10-92

 

 

 

 

Др. некласифицирани параграфи и подпараграфи

10-98

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ

99-99

97 479

17 323

32 834

49 587

Основен ремонт на ДМА

51-00

 

 

 

 

Придобиване на ДМА

52-00

 

 

 

 

Придобиване на НДА

53-00

 

 

 

 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (00-98)

97-00

 

 

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

99-99

97 479

 17 323

32 834

49 587

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Неразплатени средства общинска дейност в размер на 7 959 лв.