Отчет Четвърто тримесечие 2019 година

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ - неразплатени средства - НЯМА

ПОКАЗАТЕЛИ

Параграф

Годишен план

тримесечие

II тримесечие

III тримесечие

IV  тримесечие

ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

 

ТРАНСФЕРИ

 

 

 

 

 

 

Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни сметки (нето)

61-00

307 979

     

 

Превиш./недостиг на бюдж. средства по тримесечия

99-00

 

 

 

 

 

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

   

 

 

РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРСОНАЛА, НАЕТ ПО ТР. И СЛУЖ. ПРАВООТНОШЕНИЕ

01-00


237 952

 

 

 

 

Заплата на персонала по трудово правоотношение

01-01

 

 

 

 

 

Заплата на персонала по служебно правоотношение

01-02

 

 

 

 

 

ДМС и други възнаграждения

01-09

 

 

 

 

 

Други възнаграждения и плащания на персонала

02-00

 

 

 

 

 

Изплатени суми от СБКО за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждения

02-05

 

 

 

 

 

Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения

02-08

 

 

 

 

 

Други плащания и възнаграждения

02-09

 

     

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00 

 

 

 

Осигурит. вноски от работод. за държ. общ. осигур. (ДОО)

05-51 

 

 

 

Осигур. вноски от работодат. за учителски пенс. фонд

05-52

 

 

 

 

 

Здравно-осигурителни вноски от работодателя

05-60 

 

 

 

Вноски за допълн. задълж. осигур. от работодателя

05-80 

 

 

 

ИЗДРЪЖКА

10-00 

  

Храна – деца ПГ

10-11

 

 

 

Постелен инвентар и облекло

10-13 

 

 

 

Учебни помагала ПГ

10-14

 

 

  

Материали

10-15 

 

 

 

Вода, горива, енергия

10-16                  

   

 

Разходи за външни услуги

10-20 

  

Текущ ремонт

10-30

 

 

 

 

 

Командировки в страната

10-51

 

 

 

 

 

Други разходи за СБКО

10-91 

 

 

 

Др. некласифицирани параграфи и подпараграфи

10-98 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ

99-99

 

 

 

Основен ремонт на ДМА

51-00

 

 

 

 

 

Придобиване на ДМА

52-00

 

 

 

 

 

Придобиване на НДА

53-00

 

 

 

 

 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

99-99


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

към 01.01.

 

 

 

 

Численост на персонала (вкл. и числ на мин. раб. запл.) в т.ч.

01-00

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

Брой персонал към фонд образование

01-31

17,5

17.5

17,5

17,5

17,5

Брой деца на 3-4 години в ДГ

 

59

 

 

 

 

Брой деца на 5-6 години в ПГ

 

55

 

 

 

 

Средства за превоз на учители

73-00

0

0

0

 

 

Численост на персонала на минимална раб. заплата - брой

87-00

0

0

0

0

 

Нещатна численост - брой

88-00

0

 0

0

 0

 

 

 


      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ - неразплатени средства ..................

ПОКАЗАТЕЛИ

Параграф

Годишен план

тримесечие

II тримесечие

III тримесечие

IV  тримесечие

ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

 

Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни сметки (нето)

61-00

    81 712

25 411

 

 

 

Трансфери от МТСП по програми на заетост (+/-)

61-05

 

 

 

 

 

Вътр. трансфер в сист. на първост. разпор.(+/-) трябва да е равен на нула

61-09

 

 

 

 

 

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

81 712

21 000

 

 

 

РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

 

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

 

ИЗДРЪЖКА

10-00

 

 

 

 

 

Храна

10-11

 

 

 

 

 

Медикаменти

10-12

 

 

 

 

 

Постелен инвентар и облекло

10-13

 

 

 

 

 

Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотека

10-14

 

 

 


 

Материали

10-15

 

 

 

 

 

Вода, горива, енергия

10-16

 

 

 

 

 

Разходи за външни услуги – в т.ч.

10-20

 

 

 

 

 

охрана

 

553

 

 

 

 

ел.поддръжка

 

1 700

 

 

 

 

дезинсекция, дератизация

 

1 000

 

 

 

 

абонамент счетоводен софтуер

 

1 400

 

 

 

 

абонамент техническа поддръжка на компютри и принтери и интернет

 

3 000

 

 

 

 

абонамент електронен дневник

 

518

 

 

 

 

абонамент списания

 

300

 

 

 

 

телефон

 

1 400

 

 

 

 

Енергийна ефективност

 

 

 

 

 

 

други

 

7 059

 

 

 

 

Текущ ремонт

10-30

14 000

 

 

 

 

Командировки в страната

10-51

 

 

 

 

 

Разходи за застраховки

10-62

1 000

 

 

 

 

Глоби, неустойки, нак. лихви и съдебни обезщетения

10-92

 

 

 

 

 

Др. некласифицирани параграфи и подпараграфи

10-98

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ

99-99

 

 

 

 

 

Основен ремонт на ДМА

51-00

 

 

 

 

 

Придобиване на ДМА

52-00

 

 

 

 

 

Придобиване на НДА

53-00

 

 

 

 

 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

 

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (00-98)

97-00

 

 

 

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

99-99