Отчет Четвърто тримесечие 2018 година

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ - неразплатени средства - НЯМА

ПОКАЗАТЕЛИ

Параграф

Годишен план

тримесечие

II тримесечие

III тримесечие

IV  тримесечие

ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

 

ТРАНСФЕРИ

 

 

 

 

 

 

Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни сметки (нето)

61-00

263 591

67 371

62 534

61 183

72 503

Превиш./недостиг на бюдж. средства по тримесечия

99-00

0

 

 

 

 

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

 

263 591

 67 371

62 534 

61 183 

72 503

РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРСОНАЛА, НАЕТ ПО ТР. И СЛУЖ. ПРАВООТНОШЕНИЕ

01-00

200 171

44 609

 94 270

138 257

200 171

Заплата на персонала по трудово правоотношение

01-01

200 171

44 609

94 270

138 257

200 171

Заплата на персонала по служебно правоотношение

01-02

 

 

 

 

 

ДМС и други възнаграждения

01-09

 

 

 

 

 

Други възнаграждения и плащания на персонала

02-00

9 089

5 144

7 281

7 914

 9 089

Изплатени суми от СБКО за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждения

02-05

6 682

4 495

 5 324

5 773

 6 682

Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения

02-08

1 071

0

1 071

 1 071

1 071

Други плащания и възнаграждения

02-09

 1 336

 649

886

1 070

1 336

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

44 459

10 100

21 069

30 683

44 459

Осигурит. вноски от работод. за държ. общ. осигур. (ДОО)

05-51

25 068

 5 712 

 11 927

17 400

25 068

Осигур. вноски от работодат. за учителски пенс. фонд

05-52

5 281

1 175

 2 448

3 547

5 281

Здравно-осигурителни вноски от работодателя

05-60

9 988

 2 267

4 717

6 887

9 988

Вноски за допълн. задълж. осигур. от работодателя

05-80

4 122

946

 1 977

2 849

 4 122

ИЗДРЪЖКА

10-00

15 055

1 670

 9 774

8 397

13 441

Храна – деца ПГ

10-11

3 816

879

 1 827

1 893

3 816

Постелен инвентар и облекло

10-13

0

 

 

 

 

Учебни помагала ПГ

10-14

1 722

0

1 707

 264

93

Материали

10-15

0

 

 

 

 

Вода, горива, енергия

10-16

1 616

                   0

0

0

1 616

Разходи за външни услуги

10-20

7 916

791

 6 240

6 240

7 916

Текущ ремонт

10-30

 

 

 

 

 

Командировки в страната

10-51

 

 

 

 

 

Други разходи за СБКО

10-91 

 

 

 

Др. некласифицирани параграфи и подпараграфи

10-98 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ

99-99

268 789

61 523

132 394

185 251

267 160

Основен ремонт на ДМА

51-00

 

 

 

 

 

Придобиване на ДМА

52-00

 

 

 

 

 

Придобиване на НДА

53-00

 

 

 

 

 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

99-99

268 789

61 526


 132 394

185 251

267 160

 

 

 

 

 

 

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

към 01.01.

 

 

 

 

Численост на персонала (вкл. и числ на мин. раб. запл.) в т.ч.

01-00

17,5

17.5

17,5

17,5

17,5

Брой персонал към фонд образование

01-31

17,5

17.5

17,5

17,5

17,5

Брой деца на 3-4 години в ДГ

 

61

 

 

 

 

Брой деца на 5-6 години в ПГ

 

58

 

 

 

 

Средства за превоз на учители

73-00

0

0

0

 

 

Численост на персонала на минимална раб. заплата - брой

87-00

0

0

0

0

 

Нещатна численост - брой

88-00

0

 0

0

 0

 

 

 


      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ - неразплатени средства НЯМА

ПОКАЗАТЕЛИ

Параграф

Годишен план

I тримесечие

IIтримесечие

IIIтримесечие

IV  тримесечие

ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

 

Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни сметки (нето)

61-00

    76 235

21 000

16 600

15 500

23 135

Трансфери от МТСП по програми на заетост (+/-)

61-05

 

 

 

 

 

Вътр. трансфер в сист. на първост. разпор.(+/-) трябва да е равен на нула

61-09

 

 

 

 

 

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

76 235

21 000

 16 600

15 500

23 135

РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

 

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

 

ИЗДРЪЖКА

10-00

95 479

17 323

32 834

49 587

83 479

Храна

10-11

30 200

3 935

9 974

16 658

 33 183

Медикаменти

10-12

 

 

 

 

 

Постелен инвентар и облекло

10-13

2 805

0

0

0

2 805

Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотека

10-14

43

 

 

43

43

Материали

10-15

17 244

 2 857

6 559

8 804

15 850

Вода, горива, енергия

10-16

11 000

6 175

9 249

10 306

13 152

Разходи за външни услуги – в т.ч.

10-20

19 230

 3 634

6 330

13 054

17 724

охрана

 

553

553

553

553

553

ел.поддръжка

 

1 700

362

662

808

565

дезинсекция, дератизация

 

1 000

108

180

132

204

абонамент счетоводен софтуер

 

1 400

0

528

1 185

0

абонамент техническа поддръжка на компютри и принтери и интернет

 

3 000

1 001

1 341

694

 512

абонамент електронен дневник

 

518

 0

 0

0

518

абонамент списания

 

300

0

 0

0

226

телефон

 

1 400

350

750

302

216

Енергийна ефективност

 

 

180

82

0

150

други

 

7 059

1 080

2 234

3 250

 4 972

Текущ ремонт

10-30

14 000

 

 

 

 

Командировки в страната

10-51

 

 

 

 

 

Разходи за застраховки

10-62

1 000

722

722

722

722

Глоби, неустойки, нак. лихви и съдебни обезщетения

10-92

 

 

 

 

 

Др. некласифицирани параграфи и подпараграфи

10-98

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ

99-99

95 479

17 323

32 834

49 587

83 479

Основен ремонт на ДМА

51-00

 

 

 

 

 

Придобиване на ДМА

52-00

 

 

 

 

 

Придобиване на НДА

53-00

 

 

 

 

 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

 

95 479

17 323

32 834

 49 587

83 479

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (00-98)

97-00

 

 

 

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

99-99

95 479

17 323

32 834

49 587

83 479