Бюджет - 2019 година

2019 г. - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ

§§

Годишен

план

ПРИХОДИ

 

 

ТРАНСФЕРИ

 

 

Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни сметки (нето)

61-00

307 979

Превиш./недостиг на бюдж. средства по тримесечия

99-00

 

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

 

307 979

РАЗХОДИ

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРСОНАЛА, НАЕТ ПО ТР. И СЛУЖ. ПРАВООТНОШЕНИЕ

01-00

238 691

Заплата на персонала по трудово правоотношение

01-01

238 691

Заплата на персонала по служебно правоотношение

01-02

 

ДМС и други възнаграждения

01-09

 

Други възнаграждения и плащания на персонала

02-00

 

Изплатени суми от СБКО за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждения

02-05

 

Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения

02-08

 

Други плащания и възнаграждения

02-09

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

51 911

Осигурит. вноски от работод. за държ. общ. осигур. (ДОО)

05-51

33 942

Осигур. вноски от работодат. за учителски пенс. фонд

05-52

6 512

Здравно-осигурителни вноски от работодателя

05-60

11 457

Вноски за допълн. задълж. осигур. от работодателя

05-80

 

ИЗДРЪЖКА

10-00

17 377

Храна – деца ПГ

10-11

5 076

Постелен инвентар и облекло

10-13

3 870

Учебни помагала ПГ

10-14

 

Материали

10-15

810

Вода, горива, енергия

10-16

 

Разходи за външни услуги

10-20

1 005

Текущ ремонт

10-30

 

Командировки в страната

10-51

 

Други разходи за СБКО

10-91

4 987

Др. некласифицирани параграфи и подпараграфи

10-98

1 629

ВСИЧКО РАЗХОДИ

99-99

307 979

Основен ремонт на ДМА

51-00

 

Придобиване на ДМА

52-00

 

Придобиване на НДА

53-00

 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

99-99

307 979

 

 

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

към 01.01.

Численост на персонала (вкл. и числ на мин. раб. запл.) в т.ч.

01-00

17,5

Брой персонал към фонд образование

01-31

17,5

Брой деца на 3-4 години в ДГ

 

59

Брой деца на 5-6 години в ПГ

 

55

Средства за превоз на учители

73-00

 

Численост на персонала на минимална раб. заплата - брой

87-00

 

Нещатна численост - брой

88-00

 

2019 г. - ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ

§§

Годишен план

ПРИХОДИ

 

 

Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни сметки (нето)

61-00

81 712

Трансфери от МТСП по програми на заетост (+/-)

61-05

 

Вътр. трансфер в сист. на първост. разпор.(+/-) трябва да е равен на нула

61-09

 

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

81 712

РАЗХОДИ

 

 

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

ИЗДРЪЖКА

10-00

81 712

Храна

10-11

33 000

Медикаменти

10-12

 

Постелен инвентар и облекло

10-13

2 805

Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотека

10-14

 

Материали

10-15

13 000

Вода, горива, енергия

10-16

13 215

Разходи за външни услуги – в т.ч.

10-20

16 822

охрана

 

553

ел.поддръжка

 

1 700

дезинсекция, дератизация

 

1 000

абонамент счетоводен софтуер

 

1 400

абонамент техническа поддръжка на компютри и принтери и интернет

 

3 000

абонамент електронен дневник

 

518

абонамент списания

 

300

телефон

 

1 500

енергийна ефективност

 

1 200

други

 

5 651

Текущ ремонт

10-30

 

Командировки в страната

10-51

0

Разходи за застраховки

10-62

700

Глоби, неустойки, нак. лихви и съдебни обезщетения

10-92

 

Др. некласифицирани параграфи и подпараграфи

10-98

2 170

ВСИЧКО РАЗХОДИ

99-99

81 712

Основен ремонт на ДМА

51-00

0

Придобиване на ДМА

52-00

0

Придобиване на НДА

53-00

0

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

 

0

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (00-98)

97-00

 

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

99-99

81 712